Coláiste de hÍde


Go to content

Nuachtlitir DF 2012

Nuacht Scoile > Cartlann/Archive 2012-2013

Nuachtlitir Deireadh Fómhair ‘12


Tá fáilte romhaibh ar fad ar ais tar éis Saoire an tSamhraidh. Tá súil agam gur bhain sibh ar fad taitneamh astú! Ba mhaith liom an deis seo a thapú fáilte Uí Cheallaigh a chur roimh gach dalta agus tuismitheoir nua atá againn i mbliana. Tá muid an-sásta go bhfuil sibh linn agus tá súil againn go mbainfidh sibh ar fad taitneamh agus tairbhe as na blianta atá romhainn i gColáiste de hÍde.

You are all welcome back after the summer break. I hope that you all enjoyed it! I would like to take this opportunity to welcome all of our new students and parents. We are all delighted to see you here and we hope that you all enjoy and benefit from our future years here together in Coláiste de hÍde.


Fograí.(Notices)


 • Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 26/10/12 don sos lár théarma. (Lá iomlán). Athosclóidh an scoil ag an gnáth am ar an Luan 5/11/12.
 • The school will be closing on Friday 26/10/12 for the Mid-term Break(Full day). It will re-open Monday 5/11/12
 • Tá staidéar stiúrtha faoi lán seoil agus tá fós spasanna don téarma seo.
 • Supervised Study is underway and places are available for the first term (Sept-Dec)


 • Ba mhaith liom fáilte a chur roimh an múinteoir nua adhmadóireachta, Jody Ó Gallchóir agus fáilte ar ais a rá le Tania Ní Theimhneáin (Ealaín) agus Stiofán Ó Diomsaigh (Reiligiún). Ach bhí orainn slán a rá le Marian Bhreathnach, Cathal mac Tiarnáin agus Edel Ní Dhomhnaill - go n-érí go geall leo ina saol gairme nua.
 • We extend a warm welcome to our new woodwork teacher, Jody Ó Gallchóir and welcome back Tania (art) and Stiofán (religion). However we sadly had to say goodbye to Mariona Bhreathnach, Cathal mac Tiarnáin and Edel Ní Dhomhnaill.
CINNIRÍ AN CHOLÁISTE

 • Gabhaimíd ár gcomhghairdeachas agus ár mbuíochas do chinnirí nua-roghnaithe an choláiste. Tá a gcomhoibriú agus a dtacaíocht ag cur le himeachtaí scoile mar shampla, spórt, ealaín, fograíocht, athchúrsala agus araile.
 • Congratulations and well done to our newly chosen cinnirí who are improving the quality of activities in Coláiste de hÍde. Cinnirí: Kym Ní Ghartraí, Rachel Ní Cholmáin, Ian Báille, Lee Ó Briain, Sionainn Ní Gheargáin, Barra Raghallaigh, Áine Ní Mhurchú, Sorcha Ní Ghiolla Phádraig, Rhona Ní Raghallaigh, Jade Ní hÍcí, Cora Ní Nualláin, Pierce Clintiúin.
An Idirbhliain. (TY)

 • Thosaigh clár eachtraí na hIdirbhliana le turas go Larchill chun tabhairt faoi imeachtaí tógáil foirne. Ina dhiaidh sin chuamar ar shiúlóid shléibhe chuig an Club Thine Ifrinn, agus chuir bl4 Tráthnóna cairdis den scoth ar siúl do mhuintir bl1. Chríochnaigh siad an mhí le seachtain taithí oibre agus d’éirigh go maith leo. Tá Chen Pei ag múineadh Sínise linn gach Déardaoin, Jonny ag plé cúrsaí an tSaoil sa tréimhse ALPHA agus an-obair ar siúl ag lucht Gaisce leis an TTYS. Bhí an bua ag na daltaí ar na múinteoirí cróga sa tarraingt téide a chraolfar ag tús na Nollag.
 • The year started with a teambuilding trip to Larchill followed by a trek to the Hell Fire Club and a wonderful Friendship afternoon for the 1st Years. At the end of the month the students did a week’s work experience and did very well, by all accounts. Chen Pei is teaching Chinese to the students every Thursday, Jonny is discussing the big “life” questions with them in the ALPHA course and the GAISCE students are representing the school admirably in the homework club of the Tallaght Traveller Youth Services. The students beat the teachers – just - in a tug of war that will be broadcast in early December.


Tarraingt Téide, TG4


 • Ar an Déardaoin 13 M.Fómhair, tháinig Criú TG4 chuig an scoil chun taifead a dhéanamh ar an scoil/ daltaí/ comórtas tarraingt téide idir múínteoirí agus daltaí. Bhí an spraoi ar fad ar an la is an chomórtas an tean idir na múinteoiri is daltaí. BHí an bua ag na daltai sa deireadh!! Tugadh amach earraí Ponc XL ar an lá.Seachtain an Chairdis

 • Bhí 'Seachtain an Chairdis' ar siúl an tseachtain (17ú-21ú MF) sa scoil agus bhí béim curtha ar na téamaí 'Cairdeas' agus 'Frithbhulaíocht' lastigh agus lasmuigh do na ranganna. Ar an Luain, bhí dráma ar siúl ag an 'Blank Canvas Theatre Company' darbh ainm 'Scene Not Heard' le haghaidh blianta 1,3 agus 4 agus thaithin sé go mór leo. Bhí imeachtaí eile ar siúl do bhliain 1: tráthnóna Máirt, d'eagraigh daltaí na hidirbhliana tráthnóna cluichí dóibh agus tráthnóna Céadaoin rinne siad Torraíocht Taise le cinnirí bliain 5. Bhí ceardlann frithbhulaíochta ar siúl ag bliain 2 dé Máirt leis an ghrúpa 'Sticks and Stones' agus d'éirigh go hiontach le seo .


 • The annual ‘Friendship Week' was organised in the school (17th-21st Sep) last month and there was a special emphasis placed on friendship and anti-bullying, both inside and outside classroom. To begin the week there was a drama performance from the 'Blank Canvas Theatre Company' entitled 'Scene Not Heard' for 1st, 3rd and 4th year students, which they enjoyed immensely.Other events for 1st years included a 'games afternoon' organised by TY students, a treasure hunt with the 5th year prefects and the 'Cool Schools Anti-Bullying Class Project'. The 2nd year’s participation in an anti-bullying workshop with the 'Sticks and Stones' group was another memorable highlight of 'Friendship Week 2012'.
TINREAMH 2011/2012

 • Comhghairdeas do chách as ucht an tintreamh iontach anuraidh 2011/12. Comhghairdeas faoi leith do dheirfiúracha Caoimhe agus Bláthnaid Ni Mhaoldomhnaigh bliain 2 2011/12 nár chaill aon lá; sin lántinreamh. Maith sibh. Bronnadh teastas spéisialta orthu ón NEWB mar aitheantas ar an éacht.
 • Congratulations to all students for their excellent attendance 2011/12. Congratulations especially to sisters Caoimhe agus Bláthnaid Ni Mhaoldomhnaigh bliain a dó 2011/12 who had full attendance. Well done girls. A special certificate for full attendance was presented to caoimhe and Bláthnaid from the National Educational Welfare Board (NEWB).OÍCHE OSCAILTE 2012

 • Tharla an OÍCHE OSCAILTE 2012 ar an 25 Meán Fómhar sa choláiste. D’fhreastal slua mór tuistí agus daltaí ar an oíche. D’éist said le horáidí ó Fheargal (Príomhoide) Deiric (Príomhoide Tánaisteach) Evelyn (Co ordaitheoir na hIdirbhliana) agus ó Dhaithí (Comhairle agus Gairmthreoir). Bhí seans ag na cuairteoirí feachaint ar acmhainní agus seomraí an choláiste. Buíochas do na cinnirí a chabhraigh ar an oíche.
 • Coláiste de hÍde held its Open Night on Tues September 25 for prospective parents and students of September 2013. They listended to speeches from staff members Feargal (Príomhoide), Deiric (Príomhoide Tánaisteach), Evelyn (Co ordaitheoir na hIdirbhliana) agus ó Daithí (Comhairle agus Gairmthreoir). There was time to look at the schools facilities and resources. Thanks to Prefects for their help on the night.Oíche Fháiltiú bhliain 1

 • Bhí Searmanas fáilte ann ar an Luan 17 Meán Fómhair do dhaltaí bliain 1 agus a dtuismitheoirí chun tús oifigiúil a chur lena saol scoile i gColáiste de hÍde. D`fhreastal slua mór tuistí / caomhnóirí ar an oíche. D`fháiltigh Feargal roimh gach duine agus léirigh na daltaí nua ó ranganna Neasa, Cillian agus Aodán paidreacha, léachtanna, ceol, amhránaíocht agus smaointí bainteach lena ré nua sa choláiste. Labhair Feargal Príomhoide, Deiric Príomhoide Tánaisteach, Daithí (Gairmthreor), Stiofán (Reiligiúin), Joy (Múinteoir Ranga) agus Sorcha (Múinteoir Ranga). Chríochnaigh an oíche le caint comhluadar is cupán tae. Bhronn Cláir Uí Mhurchú (Cathaoirleach Choiste na dTuistí) seic ar dhaltaí Ardteiste 2012 Nicole Ní Ghráda (An Iarracht is fearr) agus Cian Ó Dubhshlaine (Ardteist is fearr 565 pointe). Buíochas faoi leith do Eimear (muinteoir Ceoil), an grúpa ceoil agus na cinnirí as ucht an cabhair ar an oíche. • A welcoming evening for 1st years and their parents/guardians was held on Monday, September 17 at 7.30 to officially mark the beginning of their careers in Coláiste de hÍde. There were reading contributions from first years on saints Neasa, Aodán agus Cillian the names of their first year classes. Feargal (P.O.) , Deiric (P.O.T.) , Daithi (Guidance), Joy (Muinteoirí Ranga), Stiofán and Sorcha (Muinteoirí Ranga) spoke and Eimear prepared the music . Cláir Uí Mhurchú presented cheques from the Parents Association to Leaving Certs 2012 Nicole Ní Ghráda (An Iarracht is fearr) agus Cian Ó Dubhshlaine (Ardteist is fearr 565 pointe). Special thanks to all who helped make evening memorable especially school Prefects for all their work.Cuairt na Danmhairge

 • Tháinig daltaí Danmhargaigh is a múinteoirí chuig an scoil an mhí seo caite. An aidhm a bhi leis an gcuairt seo na tuiscint níos fearr a thabhairt dóibh ar chultúr na tíre. D`fháiltighFeargal na cuairteoirí agus tugadh cur síos gonta dóibh ar stair na scoile. Cuireadh soláístí ar fáil dóibh.


 • Rang Mologa & Cronan, welcomed Danish Students from Viborg, Katedralskoles. The purpose of the visit was to help the Danish students with their understanding of the Irish Culture, Language and traditions, as part of their curriculum for their state exams.
 • Feargal welcomed the Danish students and their teachers with a brief history of Coláiste de hÍde. The students from both countries discussed and shared their school life experiences in small groups. Following the discussion some students demonstrated and explained the rules of Gaelic football, Hurling and then the students entertained them with set dancing & music. The visitors were treated to sandwiches, tea & coffee which had been prepared by the students & some accompanied them to the bus stop to bid them a safe farewell.Back to content | Back to main menu