Coláiste de hÍde


Go to content

Bliain 5-6

Curaclam


Leibhéal Sinsearach (Bl. 5 agus 6)

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Fraincís/Gearmáinis
Gairmthreoir
Reiligiún
Cúram Tréadach
Ábhair Roghnacha

Is féidir leis an rogha ábhar seo athrú ó bhliain go chéile:

Bitheolaíocht
Ceimic
Fisic
Eacnamaíocht Bhaile
Tír Eolas
Ealaín
Cuntasaíocht
Foirgneolaíocht
Gnó
Líníocht Theicniúil
Stair
Ceol (Is féidir ceol a fhoghlaim idir thraidisiúnta & nua aimsire).


Senior Level (Year 5 and 6)

English
Irish
Mathematics
French/German
Career Guidance
Religion
Pastoral Care

Optional Subjects
Availibility of subjects may vary from year to year:

Biology Chemistry
Physics Home Economics
Geography Art
Accounting Construction Studies
Business Mechanical Drawing
History
Music (traditional & modern options)
Back to content | Back to main menu